VEDTÆGTERNE

FORENINGENS VEDTÆGTER

§ 1.

Foreningens navn er ”Rødovre Gangforening”
Foreningen er hjemmehørende i Rødovre Kommune.

§ 2.

Det er foreningens formål, at arrangere vandringer og træningsture, til alle medlemmers fysiske formåen, samt at oplyse medlemmerne om arrangementer i andre foreninger.

§ 3.

 Som medlem kan optages personer, der ønsker at dyrke eller støtte gangsporten.


§ 4.

Foreningen ledes i det daglige arbejde af en bestyrelse der består af : Formand, Kasserer og indtil 3 andre Bestyrelsesmedlemmer. Herudover vælges 2 Suppleanter. Samtlige Bestyrelses-medlemmer og suppleanter skal være medlem af foreningen, og have været medlem i mindst 6 måneder, og må ikke sidde i andre gangforeningers bestyrelse.

 

§ 5.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned, efter bestyrelsens beslutning. Indkaldelse til generalforsamlingen skal udsendes senest 3 uger og tidligst 8 uger før generalforsamlingen, vedlagt det reviderede regnskab.

På generalforsamlingen skal følgende punkter være på dagsordenen:

    1.) Valg af dirigent og stemmetællere.

    2.) Bestyrelsens beretning.

    3.) Forelæggelse og godkendelse af det        reviderede regnskab.

    4.) Fastlæggelse af kontingent.

    5.) Indkomne forslag. Disse skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Valg af bestyrelse.

1.) Formand og 2 Bestyrelsesmedlemmer + 1 Suppleant (ulige år)

2.) Kasserer og 1 Bestyrelsesmedlem samt 1 Suppleant (lige år)

3.) 1 Revisor og 1 Revisor Supleant (ulige år)

4.) 1 Revisor (ulige år) 

På generalforsamlingen har hver husstand 1 stemme, - forudsat at husstanden har betalt kontingent. En husstand regnes for udmeldt af foreningen, såfremt kontingentet ikke er betalt inden 1. februar samme år.

Nye husstande, der melder sig ind i årets løb, betaler kontingent for resten af årets kvartaler.

Alle valg afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Afstemningerne skal være skriftlige, hvis blot en husstand ønsker det.

En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte husstande.

 

§ 6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når 10% af foreningens stemmeberettigede husstande ved skriftlig henvendelse til formanden, har fremsagt anmodning derom.

Indkaldelse som for ordinær generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden:

1.) Valg af dirigent og stemmetællere.

2.) Behandling af sagen eller sagerne, der ligger til grund for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

 

§ 7.

På 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og aftaler en arbejdsdeling.

Bestyrelsen møder, når det skønnes nødvendig, og fastlægger næste møde.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Formanden – eller dennes stedfortræder – skal indkalde bestyrelsen hvis to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis i alt tre bestyrelsesmedlemmer er til stede og er enige om beslutningerne.

Bestyrelsen – og de enkelte bestyrelsesmedlemmer, repræsenterer foreningen i enhver henseende, i det omfang den delegerer sin ret og pligt til disse.

For økonomiske dispositioner kræves formandens eller kassererens underskrift.

Regnskabsåret er fra 01/01 – 31/12.

 

§ 8.

Revisorerne har til enhver tid adgang til foreningens regnskaber.

 

§ 9.

Vedtægtsændringer kan kun ske gennem en generalforsamlings beslutning med 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.

 

§ 10.

Såfremt et medlem forsynder sig mod foreningens skrevne eller uskrevne vedtægter kan vedkommende ekskluderes. Beslutningen herom træffes af bestyrelsen, men kan dog indankes for den førstkommende generalforsamling, der træffer den endelige beslutning. Den ekskluderede har ret til at møde på førstkommende generalforsamling og forsvare sig.

 

§ 11.

Bestemmelse om ophævelse af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, hvortil medlemmerne indkaldes med normalt varsel.

Til vedtagelse kræves ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer.

I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder dens midler Julemærkehjemmene.

 

Finn Christensen                             Finn Henriksen

Formand                                           Dirigent

  

Sidst rettet på generalforsamlingen den 20. marts 2006.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE